Om byrån


om byrån.jpg

Bakgrund

Appeal Advokatbyrås medarbetare har mångårig juridisk erfarenhet, och synnerligen mångsidig kompetens. Inte bara inom renodlade juridiska områden, utan även inom andra områden som kan ge upphov till många juridiska frågor (som t.ex. inom e-sport och startups).

Byrån grundades med utgångspunkten att erfarenheten och kompetensen hos samtliga medarbetare skulle samlas och integreras. En mångsidig, modern och attraktiv advokatbyrå skulle därmed kunna ta sin skepnad. Appeal Advokatbyrå kommer inte bara att lämna kvalificerad juridisk rådgivning och vara tillgänglig för sina klienter, utan vi kommer att arbeta på ett så modernt och smidigt sätt som möjligt. Det ska helt enkelt vara ”enkelt” att ha att göra med Appeal Advokatbyrå.

Vårt namn kommer ifrån det engelska ordet appeal och har i vårt fall en dubbelsyftande betydelse. Dels syftar det på att överklaga och att vi ska göra allt vi kan för att våra klienter ska få rätt, dels syftar det på dragningskraft och att vi ska vara en advokatbyrå som man dras till och vill arbeta med.


Några av våra unika egenskaper

+ Medarbetarna är, utöver jurister, även civilekonomer
= god affärsmässig förståelse

+ Medarbetarna har rutin av ärenden i allmän domstol, specialdomstol och förvaltningsdomstol
= bred juridisk kompetens

+ Medarbetarna har erfarenhet av egenföretagande
= entreprenöriellt förhållningssätt

+ Medarbetarna har ett dokumenterat intresse för ny teknik och IT
= moderna arbetsmetoder och god teknisk förståelse

+ Medarbetarna har starkt intresse för både juridik och sport
= strävan att nå framgång för klienten


Skillnader mellan en advokatbyrå och en juridisk byrå

Det finns inte några bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist eller starta en juridisk byrå. Däremot får endast den som har blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet kalla sig advokat.

För att bli antagen som ledamot i samfundet krävs bl.a.:

  • avlagd akademisk examen (jur. kand.- eller juristexamen), och

  • minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och avklarad advokatexamen.

Advokater är enligt lag skyldig att iaktta god advokatsed (där nedanstående advokatetiska kärnvärden ingår) och står under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn. Det nämnda gäller inte för juridiska byråer. Andra fördelar med att anlita en advokatbyrå före en juristbyrå är:

  • en advokatbyrå omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring,

  • en advokat måste fortbilda sig ett antal timmar per år.

  • en advokatbyrå måste följa Advokatsamfundets konsumenttvistnämnds beslut.


Advokatetiska kärnvärden

Oberoende
Kravet på oberoende innebär att advokaten ska vara oberoende från alla utomstående, som stat, myndigheter och olika tredje män, men också i förhållande till klienten. Advokaten får inte ha ett sådant beroendeförhållande till klienten att rådgivningen riskerar att inte bli objektiv. Det innebär exempelvis att advokaten inte får ha några omfattande affärsförbindelser med klienten eller äga aktier i ett klientbolag såvida det inte är en mindre post i ett börsnoterat bolag eller liknande.

Lojalitetsplikt
Klientlojaliteten innebär att advokatens främsta skyldighet är att tillvarata klientens intressen på bästa sätt och efter bästa förmåga. Det är klienten som formulerar uppdraget till advokaten och det uppdraget ska advokaten göra sitt bästa för att utföra, även om advokaten personligen kan ha en annan uppfattning.

Tystnadsplikt
Genom lag är föreskrivet att en advokat inte får avslöja något som meddelats honom i förtroende från uppdragsgivarens sida. Denna tystnadsplikt gäller för alla som är anställda hos advokaten.

Intressekonflikter
Skyddet mot intressekonflikter, även kallat jäv, är en viktig princip för att klienten ska garanteras en oberoende och lojal rådgivning. Skyddet innebär bl.a. att en advokatbyrå inte får åta sig ett uppdrag för en klient om någon kollega på advokatbyrån biträder motparten i samma sak eller på annat sätt har en klientrelation med motparten som innebär att oberoendet kan ifrågasättas.