TVISTelösning


Huvudsaklig kontaktperson:   Marcus Wårdh

Med begreppet ”tvistelösning” avses alla former av ärenden där två eller flera rättssubjekt (dvs. privatpersoner eller företag) har olika uppfattningar i en fråga som kan prövas rättsligt. Det kan t.ex. röra:

  • indrivning av en skuld

  • ekonomisk skada i övrigt (skadestånd)

  • fel i en fastighet eller annan egendom

  • olika uppfattningar om äganderätten till viss egendom

  • olika syn i övrigt på ett ingånget avtal

En tvist kan leda till en prövning i domstol eller av en skiljenämnd, men kan också avslutas dessförinnan genom att parterna når en överenskommelse.

Oavsett vad det rör sig om för tvist, eller i vilket skede tvisten befinner sig i, kan Appeal Advokatbyrå bidra med experthjälp för våra klienter. Allt för att ge varje enskild klient ett så positivt utfall av tvisten som möjligt.

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh