Plan- och byggrätt


plan- och byggrätt.jpg

Plan- och bygglagen med tillhörande förordning innehåller bestämmelser om bl.a. bygglov, bygganmälan, detaljplan, byggsanktionsavgift och olika typer av förelägganden. Bestämmelser om strandskydd återfinns i miljöbalken. Appeal Advokatbyrå har kompetens i dessa frågor och kan bl.a. bistå dig i t.ex. följande situationer.

  • överklagande av bygglov, bygganmälan och förhandsbesked

    I vissa fall är det sökanden som inte erhåller tillstånd för en tänkt åtgärd som vill överklaga beslutet så att tillstånd erhålls. I andra fall är det grannar, eller på annat sätt andra berörda, som vill överklaga en åtgärd som sökanden fått tillstånd för och som de vill se upprivet.

  • överklagande av detaljplan

    En kommuns antagande av en detaljplan har ofta långtgående konsekvenser för de olika aktörer som finns inom planområdet.

  • överklagande av förelägganden

    Kommunerna riktar ibland olika typer av förelägganden, t.ex. rättelse- och åtgärdsförelägganden, mot fastighetsägare.

Appeal Advokatbyrå har även kompetens inom strandskyddsdispens och fastighetsbildning som söks hos Lantmäteriet (t.ex. avstyckning och klyvning).

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler