FÖRVALTNINGSRÄTT


förvaltningsrätt.jpg

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Tvister i förvaltningsrättsliga ärenden hanteras inte av de allmänna domstolarna, utan i särskilda förvaltningsdomstolar. I förvaltningsdomstolarna förekommer mer än 600 olika typer av mål. Målen rör främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det finns ca 250 statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige.

Appeal Advokatbyrå har bred och omfattande kompetens av förvaltningsrätt och kan biträda vid överklaganden av de flesta beslut som fattats av en myndighet. Som exempel kan nämnas:

 • beslut från Arbetsförmedlingen om arbetslöshetskassa (A-kassa) (t.e.x. återkrav eller avstängning)

 • beslut från Bolagsverket om att utse särskild granskningsman, hålla extra stämma, likvidation eller förseningsavgift

 • beslut från Centrala studiestödsnämnden om studiestöd (t.ex. återkrav, påminnelseavgift eller årsbelopp)

 • beslut från Försäkringskassan om sjukpenning, sjukersättning, livränta, föräldrapenning, bostadstillägg eller återkrav

 • beslut från kommunen om serveringstillstånd, ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), bostadsanpassningsbidrag, skolskjuts eller skolplacering

 • beslut från Länsstyrelsen (t.ex. förelägganden enligt djurskyddslagen)

 • beslut från Pensionsmyndigheten om pension eller bostadstillägg

 • beslut från Polismyndigheten om vapentillstånd (t.ex. återkallelse eller omhändertagande av vapen)

 • beslut från Skatteverket om skatt, folkbokföring eller förseningsavgift

 • beslut från Transportstyrelsen om återkallelse av körkort eller spärrtid

 • laglighetsprövning, dvs. vissa typer av beslut från kommunernas olika instanser

Appeal Advokatbyrå kan även biträda vid anmälningar till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern, dvs. när en någon anser sig felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende hos myndigheten. Vi bistår även vid ansökan om skadestånd hos Justitiekanslern vilket aktualiseras när en myndighet eller domstol gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Avslutningsvis kan Appeal Advokatbyrå även bistå vid anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål på behandling eller utredning av sjukdomar och skador, t.ex. vid sjukhus, eller klagomål på insatser inom t.ex. äldreomsorg.

Huvudsaklig kontaktperson: Johan Stanler