FörsäkringSRÄTT


försäkringsrätt.jpg

Försäkringsrätt är ett rättsområde som kan indelas i flera underkategorier. En kategori är försäkringsavtalsrätt. I försäkringsavtalsrätten behandlas relationen mellan försäkringsbolaget å ena sidan och den ersättningsberättigade å andra sidan. Vanligtvis tecknas ett försäkringsavtal mellan ett försäkringsbolag och en privatperson, ett företag eller någon annan typ av försäkringstagare. I avtalet finns det bestämmelser som försäkringsbolaget och försäkringstagaren har skyldighet att följa.

Försäkringsavtalsrätten kan i sin tur indelas i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt. Skadeförsäkringsrätten handlar om försäkringsavtalsfrågor som rör bland annat skador på egendom samt olycksfall och vid händelse av sjukdom. Livförsäkringsrätten innefattar försäkringsavtalsfrågor gällande försäkringsfall som kan kopplas till en persons liv och hälsa.

I vissa fall kan det uppstå konflikter mellan försäkringstagare och försäkringsbolag kring avtalet och om försäkringsbolaget ska utge ersättning för skada eller inte. Appeal Advokatbyrå företräder både försäkringstagare och försäkringsbolag i olika typer av försäkringsrättsliga frågor.

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh