Associationsrätt


associationsrätt.jpg

Med begreppet ”association” menas att två eller flera personer ingått ett visst samarbete. Inte sällan med målet att nå god ekonomisk avkastning.

Associationer kan förekomma i många olika former, såsom enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, föreningar eller aktiebolag. De regelverk som reglerar associationerna skiljer sig åt i många avgörande avseenden. För att kunna tillvarata sina rättigheter i en association, och kunna tackla eventuella juridiska problem som kan uppstå, är det av avgörande vikt att ha god kunskap om dessa regelverk.

Appeal Advokatbyrå har långvarig erfarenhet av att hantera associationsrättsliga frågor. Vi kan således bistå med rådgivning i såväl små som stora frågor och oavsett om det rör sig om en mindre eller större association.  

Nedan följer exempel på några områden inom vilka det går att vända sig till Appeal Advokatbyrå för rådgivning (listan har inte för avsikt att vara uttömmande).

  • upprättande av delägaravtal- och aktieägaravtal

  • registrering av aktiebolag (inkl. upprättande av stiftelseurkund och bolagsordning m.m.)

  • emissioner

  • ökning av aktiekapital

  • ombud vid bolagsstämmor

  • klander av bolagsstämmobeslut

  • aktieägares rättigheter (t.ex. minoritetsskydd, skadeståndskrav och granskning av styrelse och VD)

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh