juridiska Frågor för PROFESSIONELLA e-sportare


esport.jpg

Inledning

I takt med att e-sportens prissummor växer allt mer så ökar även behovet av juridisk rådgivning inom området. Det finns många aktörer inom e-sporten som vill ta del av den växande ekonomiska kakan, ibland med inte helt sjyssta medel. Ett exempel är fallet med den 17-årige League of Legends-spelaren Marcin "Kori" Wolski som fick möjligheten att spela som proffs i organisationen Meet Your Makers. Proffsdrömmen slutade dock inte som han tänkt sig utan hans lön uteblev och han blev dessutom hotad av ledaren i laget när han ville hoppa av. Historien om Marcin "Kori" Wolski är bara en av många liknande fall och i just detta avseende, dvs. bristen på professionalitet, är e-sport ännu en väldigt omogen och ung sport i jämförelse med mera traditionella sporter, t.ex. fotboll. En annan aspekt som är påtaglig inom e-sporten är att utövarna är förhållandevis unga. Det ökar naturligtvis möjligheterna för organisationer att "tvinga på" spelarna orimliga spelarkontrakt där spelaren ofta är den svaga parten som ska förhandla med en, ofta global, organisation. Det ställer i sin tur krav på att spelarnas vårdnadshavare är engagerade så att de kan uppmärksamma eventuella missförhållanden. Att ta juridisk hjälp i denna situation är ett sätt för spelaren jämna ut oddsen. Syftet med denna artikel är att på ett generellt plan åskådliggöra några av de många juridiska frågor som en spelare bör vara uppmärksam på om drömmen om ett proffskontrakt är på väg att slå in.

E-sportens aktörer

De aktörer som finns inom e-sporten kan sammanfattas till: spelare (en känd e-sportare i Sverige är t.ex. Olof ”Olofmeister” Kajbjer), e-sportorganisationer (kända organisationer är t.ex. Ninjas in Pyjamas, Team SoloMid, Fnatic, FaZe Clan, Renegades och Team Liquid), spelutvecklare (t.ex. Valve, Epic Games och Activision Blizzard), streamningplattformar (t.ex. Twitch, Facebook och YouTube), tävlingsarrangörer (t.ex. Dreamhack och ESL), publik, sponsorer samt olika typer av medlemsorganisationer (t.ex. Svenska e-sportförbundet). Varje aktör har på ett eller annat sätt en koppling till en annan aktör och alla dessa kopplingar utgör tillsammans det som kallas för e-sport. I denna artikel är främst spelarens koppling till organisationen i fokus.

Spelarens relation till organisationen (spelaravtalet)

Professionellt spelade organiseras oftast genom att e-sportorganisationer kontrakterar spelare genom spelaravtal. Spelaravtalen kan se olika ut, dels har varje organisation sina egna specifika avtal, dels ser spelaravtalen olika ut beroende på vilket spel som spelaren spelar (t.ex. Fortnite, Overwatch, Counter-Strike, League of Legends eller Dota 2). Det finns dock några gemensamma nämnare för i princip alla spelaravtal. Nedan följer några områden som en spelare noggrant bör undersöka och utvärdera innan ett spelaravtal undertecknas.

  • Ersättningen till spelaren och organisationen

Spelaravtalen är ofta uppbyggda kring flera olika inkomstkällor, t.ex. tävlingsvinster, streamingintäkter, sponsorsintäkter, försäljning av "spelarmerchandise" och en fast månatlig ersättning (som kan liknas vid lön). Spelaren är bl.a. skyldig att representera organisationen i tävlingar och att träna ett visst antal timmar i månaden. Spelaren kan också vara skyldig att streama sitt spelande ett visst antal timmar i månaden samt att visa upp en viss aktivitet i sociala medier och där göra reklam för vissa sponsorer. Organisationerna förser ofta spelaren med sponsorskläder som spelaren ska ha på sig och kräver att spelaren åtar sig att följa vissa policies (t.ex. att inte fuska i aktuellt spel eller streama olämpligt innehåll). I utbyte får spelaren ofta en fast månatlig ersättning av organisationen samt en viss procentuell andel av de tävlingsvinster, streamingintäkter, sponsorintäkter och försäljningsintäkter som spelaren drar in till organisationen.

Organisationens skyldighet består oftast i att betala nämnda ersättningar till spelaren samt att förse spelaren med material, t.ex. datorer och träningslokal men även stå för resor och uppehälle till tävlingar och att sköta det administrativa arbetet med tävlingsarrangörer och sponsorer. I utbyte får organisationen en del av de inkomster som spelaren genom ovanstående inkomstkällor genererar. Här är det viktigt att som spelare se till att avtalet är väl balanserat vad gäller den del av ersättningen som organisationen ska få och den del som spelaren själv ska få. I denna del kan det vara smart att låta en jurist granska avtalet.

Vidare är e-sport en global sport och många av de dominerande aktörerna finns utanför Sverige. Många organisationer är t.ex. baserade i USA vilket ger upphov till vissa specifika skattefrågor. Inkomsterna som spelaren erhåller är av olika inkomstslag och kan behöva beskattas i Sverige, om spelaren bor där, på olika sätt. Inbetalning av skatt och sociala avgifter är oftast något som spelaren enligt spelaravtalet själv måste ombesörja och förstå. I många fall kan det vara bra att låta en jurist granska spelaravtalet och ge förslag på åtgärder som spelaren bör vidta för att uppnå en optimal skattesituation.  

  • Immateriella rättigheter

Många av dagens spelare har ett varumärke som är värt mycket pengar och vissa spelare är storstjärnor på samma sätt som t.ex. fotbollsspelare. I många spelaravtal överlåter dock spelaren rätten till sitt spelarnamn och andra immateriella rättigheter till organisationen. Detta kan vara värt att tänka på som spelare när man skriver på ett spelarkontrakt. Om spelarkarriären blir lyckad kan spelaren gå miste om mycket pengar i framtiden om den inte själv längre kontrollerar sitt varumärke. Det kan också leda till att namnet utnyttjas på ett sätt som spelaren inte står bakom.

  • Uppsägning av spelaravtalet

Många gånger är ett spelaravtal skrivet till fördel för organisationen på så vis att organisationen har möjlighet att säga upp avtalet på relativt lösa grunder utan att någon särskild ersättning ska utgå till spelaren. Spelarens rätt att säga upp avtalet med organisationen är istället relativt begränsad och en felaktig uppsägning anses som kontraktsbrott, vilket kan leda till skadeståndskrav av organisationen mot spelaren. Många gånger har spelaren, vilket är naturligt, en förhoppning om att spelaravtalet kommer att leda till stora inkomster och framgångar men verkligheten är att organisationen har relativt oinskränkt rätt att lösa spelaren från kontraktet utan ersättningsskyldighet om organisationen är missnöjd med spelarens prestationer.

  • Eventuell tvist om spelaravtalet

E-sport är som sagt en global sport med många organisationer baserade utomlands, t.ex. i USA. I många avtal finns s.k. domsrätts- och lagvalsklausuler för det fall de parter som ingått avtalet skulle vara oense om avtalets innehåll och en tvist uppstår. Det anges då i avtalet enligt vilket lands lag som tvisten ska avgöras och var, rent geografiskt, som tvisten ska avgöras. I många spelaravtal leder detta till att en tvist om avtalet t.ex. ska avgöras enligt amerikansk lagstiftning i USA. Detta leder i sin tur till att den rätt till rättsskydd som finns i många svenska hemförsäkringar, och som ersätter vissa delar av kostnaderna för avtalstvisten (t.ex. för biträde av advokat), inte gäller. Eftersom tvisteförfarandet då riskerar att bli enormt dyrt för spelaren blir följden att spelaren i praktiken har mycket svårt att ta till vara sin rätt enligt spelaravtalet om organisationen begår avtalsbrott och en svensk spelare kan i ett sådant fall närmast betraktas som rättslös.

Avslutning

Som man kan se av ovanstående exempelområden så finns det en hel del frågor att fundera över innan man som spelare skriver under det kontraktsförslag man har fått presenterat för sig av en organisation. Vår rekommendation för spelare är att anlita en jurist med kompetens inom avtalsrätt, och med en förståelse för e-sporten som sådan, för en genomgång av avtalet innan det eventuellt skrivs under. Med tanke på de stora belopp som spelarkontrakt nu handlar om är juristhjälp i sammanhanget en relativt billig investering och försäkring.


Appeal Advokatbyrå är en av få advokatbyråer med specialistkompetens inom området e-sport. På byrån arbetar bl.a. Michael Korduner som har en mycket framgångsrik karriär bakom sig som proffsspelare i datorspelet Counter-Strike. Han rådger ett flertal av e-sportens aktörer i olika juridiska frågor.