OFFENTLIG UPPHANDLING


offentlig upphandling.jpg

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada. En leverantör kan även begära att förvaltningsrätten prövar om ett avtal är ogiltigt som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

Om förvaltningsrätten finner att en överträdelse av lagreglerna har skett, och att skada uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts. Om överprövningen gäller den upphandlande myndighetens eller enhetens beslut att avbryta en upphandling kan förvaltningsrätten ogiltigförklara beslutet. Om överprövningen gäller giltigheten av ett avtal kan förvaltningsrätten besluta att avtalet mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt.

Appeal Advokatbyrå har erfarenhet av offentliga upphandlingar och kan biträda leverantörer som vill överpröva ett avtal samt vid framtagande av förfrågningsunderlag.

Huvudsaklig kontaktperson: Marcus Wårdh